Меню Затваряне

НАЧАЛО – СУПТО – SUPTO – НАРЕДБА Н-18

Какво означава СУПТО / SUPTO?

СУПТО е съкращение на
Софтуер за Управление на Продажбите в Търговския Обект.
Някой грешно го изписват и изговарят като СУБТО

Кой софтуер е СУПТО?

Това е софтуер който автоматизирано обработва информацията за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.

На практика това са почти всички складови, фактуриращи и ЕРП системи, които записват информацията и могат да правят справки за продадените количества и суми.

СУПТО-то което ползвам трябва ли да отговаря на изискванията на НАРЕДБА Н-18 ?


В зависимост от това дали търговския обект в който се използва супто отговаря на изискванията на НАРЕДБА Н-18 съответно и СУПТО-то което използвате в обекта трябва да отговаря на НАРЕДБА Н-18

Ключовият въпрос е приемате ли разплащания в брой или с банкови карти? ( Много рядко или почти не ползвам, се брои за отговор ДА)

-Ако отговорът е НЕ – Можете да ползвате какъвто софтуер си поискате без да трябва да се съобразявате с наредба Н-18. За Вас четенето приключи, няма смисъл да четете повече.

Ако отговорът е ДА – Следва нов въпрос :

В търговският обект в който се намира фискалното ви устройство ( касов апарат или фискален принтер ) ползвате ли някакъв софтуер ?

-Ако отговорът е НЕ – т.е ползвате само касов апарат и издавате фактури от хартиен кочан. Четенето приключи и за Вас – сменяте си касовият апарат да отговаря на новите изисквания и си работите както до сега.

-Ако отговорът е ДА – Следва нов въпрос :

В софтуера който ползвате въвеждате ли наименования на стоки/услуги, количества, ед.цени ?

-Ако отговорът е НЕ – Значи не използвате СУПТО. Спирате да четете и Вие.

-Ако отговорът е ДА – Следва нов въпрос :

Документите които въвеждате запаметяват ли се в програмата ви – т.е. след като я затворите и отворите отново можете ли да видите старите документи които сте въвели последните няколко дни?

-Ако отговорът е НЕ – Значи не използвате СУПТО. Спирате да четете и Вие.

-Ако отговорът е ДА – Почти 100% сигурно е, че софтуерът ви трябва да отговаря на новите изисквания на наредба Н-18. Във връзка с новите срокове , до тази дата трябва да преминете към използване на СУПТО.

Какви са последните срокове за въвеждане на СУПТО отговарящо на НАРЕДБА Н-18?

Официално : 28.02.2021 г.
(Съгласно последните промени на НАРЕДБА Н-18 от месец юли 2020 г. виж измененията по долу.)

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

(ОБН. – ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г., ИЗМ. И ДОП. – ДВ, БР. 26 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 29.03.2019 Г., ИЗМ. И ДОП. – ДВ, БР. 75 ОТ 2019 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 8 ОТ 2020 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 9 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 31.01.2020 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 68 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 31.07.2020 Г.)

§ 71. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Лицата по чл. 3, с изключение на лицата, използващи ЕСФП, ИАСУТД и софтуер за управление на продажби, които са регистрирани по ЗДДС, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срока до 31 март 2019 г.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 75 от 2019 г., изм. – ДВ, бр. 8 от 2020 г., изм. – ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г., изм. – ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Лицата, регистриращи и отчитащи продажбите с ИАСУТД, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 28 февруари 2021 г.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Всички други лица по чл. 3, непопадащи в ал. 1 и 2 и неизползващи софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с тази наредба в срок до 30 юни 2019 г.

§ 72. При изпитване на ЕСФП за съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. всички средства за измерване от одобрен тип или с оценено съответствие, които са били изпитвани за работа в състава на ЕСФП, одобрена по стария ред, подлежат на вписване в приложението към новото свидетелство (приложение № 7 към чл. 11, ал. 6).

§ 73. (Изм. – ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 декември 2020 г.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Всички издадени удостоверения за регистрация на сервизни фирми се считат за валидни до 31 декември 2020 г.

§ 74. (1) Параграф 27 влиза в сила от 1 декември 2018 г.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2019 г., изм. – ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г., изм. – ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Производител/разпространител може да разпространява софтуер за управление на продажбите в търговски обект, който не отговаря на изискванията, определени в § 26, в срок до 28 февруари 2021 г.

§ 75. (1) (Изм. – ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2019 г., изм. – ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г., изм. – ДВ, бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) (1) Лицата по чл. 3, които са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата по отношение на използвания софтуер в срок до 28 февруари 2021 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 30 април 2021 г.

(2) Лицата по чл. 3, които не са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата по отношение на използвания софтуер в срок до 28 февруари 2021 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 30 април 2021 г.

(3) За лица по чл. 3, които започват дейността си след влизане в сила на § 28, се допуска да извършват регистриране и отчитане на продажби по досегашния ред до изтичане на сроковете по ал. 1 и 2.

(4) Лицата по чл. 3, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 май 2021 г.

(5) Лицата по чл. 3, ал. 1, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 28 февруари 2021 г.

(6) Лицата по ал. 1 – 5 привеждат дейността си с всички изисквания на наредбата по отношение на фискалните устройства в срок до 31 декември 2020 г.

Бъдещи планове на изискванията към СУПТО – за сега неофициални

https://www.minfin.bg/bg/news/11102?fbclid=IwAR3dfSdDiejlSgvL82d_EeIhL_3_gZkRyeDaNM-b-dqV-79PB5JYlpCdTdE

Съобщение до медиите

( от сайта на Министерство на финансиите )

31.07.2020 г.

Във връзка с обществения отзвук, възникнал в резултат на въвеждането на изискванията за отчитане на продажби чрез софтуер за управление на продажби в търговските обекти (СУПТО) и множеството сигнали за увеличаване на административната тежест и разходите за бизнеса, които тези изисквания създават, особено в условията на пандемията от COVID-19, която постави редица предизвикателства пред икономическите оператори, към настоящия момент се подготвят промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за отмяна на изискванията за СУПТО. След влизането в сила на промените в ЗДДС, Министерството на финансите има готовност да приведе Наредба Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, в съответствие с него и да отмени въведените технически и други изисквания по отношение на СУПТО.